Sme #1 v bezpečnosti a ochany pred požiarmi

Vlastníme certifikované veľkokapacitné servisné stredisko, ktoré je vybavené potrebnými zariadeniami, plničkami, skúšobnými zariadeniami. Všetky činnosti realizujeme prostredníctvom zamestnancov s odbornou spôsobilosťou v tomto odbore, čím sa snažíme dosiahnuť vysokú kvalitu našich služieb s platnými legislatívnymi predpismi.

Predaj, revízie a servis požiarnych zariadení – hasiace prístroje, hydrantové systémy, požiarne uzávery(klapky, dvere, okná, prestupy) a príslušenstvo.

Naše služby

Služby autorizovaných technikov BOZP, OPP

Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny

Pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov

Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny

Vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi

Zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru

Školenia vodičov referentských vozidiel

Školenia zamestnancov na práce vo výškach

Odborné prípravy protipožiarnych hliadok

Prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov

Navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom

Rozšírenie našich služieb, v oblasti plnenia povinností Civilnej ochrany ( CO ):

 • Legislatívne povinnosti
 • Dokumentácia CO
 • Plán úloh CO
 • Poradenstvo

Ukážky použitia prístrojov

Na žiadosť zákazníkov vykonávame praktické ukážky použitia jednotlivých typov hasiacich prístrojov na rôzne druhy požiaru, a to priamo u zákazníkov.

Dovoz tovaru

Dovoz zakúpeného tovaru priamo k zákazníkovi, k odbernému poprípade výčapnému zariadeniu je úplnou samozrejmosťou.

Komplexné služby ochrany pred požiarmi a BOZP

Hodnotíme faktory práce, pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov

Hodnotíme zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci

Podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa

Navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika

Vypracujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia

Poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom

Zúčastňujeme sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných 

Ďalej ponúkame

gal21866_l1160572

Predaj a montáž protipožiarnych, bezp. značiek a symbolov

 • Označenie únikových východov
 • Označenie  príslušných  zákazov  a príkazov (zákaz fajčiť,  zákaz vstupu nepovolaným osobám, príkazy na ochranu zraku, sluchu,..)
 • Piktogramy k hasiacim  prístrojom,  hydrantovým  systémom, elektrorozvodniam…)
 • Zabezpečujeme aj výrobu špecifických znakov na objednávku podľa požiadavky zákazníka – aj v cudzom jazyku
gal21864_l1160571

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš na počkanie

 • Plnenie plynu CO2 pre priemyselné účely
 • Plnenie plynu CO2 pre výčapné zariadenia, potravinárske účely
 • Plnenie vzduchových fliaš
 • Plnenie plynovej zmesi na čapovanie piva CO2N2 – MIX PLYN
gal21821_l1160562

Školiace stredisko

 • Ochrana pred požiarmi
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • Druhy a použitie hasiacich prístrojov
 • BOZP
 • Hygieny
 • Vodič referentského vozidla
 • Práce vo výškach